Odpovede na často kladené otázky

Potenciálni/prihlásení účastníci nás zahŕňajú množstvom rozličných otázok, preto sme sa rozhodli tie najčastejšie zosumarizovať v tomto príspevku. Pokiaľ tu nenájdete odpoveď na svoju otázku, môžete ju prípadne položiť vo fóre pod článkom, alebo sa opýtať prostredníctvom mailu.

Môžem štartovať sám / sama?

Nie, štart jednotlivcov nie je možný. Preteky Nízkotatranská stíhačka sú určené výhradne pre dvojčlenné družstvá. Jednou z hodnôt Nízkotatranská stíhačky je tímový duch a spolupráca v rámci družstva.  Okrem toho ide z hľadiska terénu a na niektorých miestach aj orientácie o náročnú trať, preto je postup v rámci družstiev z dôvodu bezpečnosti výhodnejší (preto tiež účastníkov upozorňujeme, aby podľa možnosti v rámci družstiev postupovali spolu a nerozdeľovali sa).

Môžem sa zúčastniť NTS neoficiálne (bez prihlásenia)?

Výnimka z návštevného poriadku NAPANTu pre pohyb v nočných hodinách po červenej značke z Telgártu na Donovaly platí iba pre riadne registrovaných účastníkov podujatia. Každý, kto sa zúčastní na vlastnú päsť, sa musí riadiť všetkými ustanoveniami návštevného poriadku a taktiež nemôže rátať so službami zo strany organizátora, ktorý takýchto ľudí bude vnímať ako bežných turistov. Pre ľahšie rozlíšenie – iba účastníci podujatia budú mať identifikačné náramky Nízkotatranskej stíhačky.

Hrebeň Nízkych Tatier ešte nemám prejdený, je pre mňa rozumné prihlásiť sa?

Každý účastník musí vedieť zvážiť svoje schopnosti a prihlásiť sa iba v prípade, ak je presvedčený, že na podujatie má predpoklady. Dôrazne odporúčame, aby v každej dvojici mal aspoň jeden z účastníkov osobné skúsenosti z prechodu celej trasy (ideálna je nedávna skúsenosť, nakoľko úsek najmä od sedla Priehyba po Čertovicu sa v dôsledku kalamity a následnej ťažby dreva mení). Znalosť trasy prináša výhodu rýchlejšieho a istejšieho postupu a znižuje riziko časových strát zavinených hľadaním cesty.

Ešte nikdy som neabsolvoval stokilometrovú trasu, je pre mňa NTS vhondá?

Platí v zásade to isté ako v predchádzajúcej odpovedi. Každý účastník musí vedieť zvážiť svoje vlastné schopnosti a fyzickú kondíciu. Odporúčame však, aby záujemcovia o účasť vopred otestovali svoje schopnosti buď na niektorom z diaľkových stokilometrových pochodov alebo ultra trailov, alebo absolvovali trailový maratón (napr. beh Trangoška – Donovaly). Úroveň výkonov na NTS sa každým rokom zlepšuje, časový limit (pre NTS 2017) je 26 hodín pre celú trasu. Okrem toho treba počítať s bojom o postup na druhú časť NTS po KS Čertovica.

Kedy a kde sa môžem prihlásiť?

Prihlasovanie prebieha prostredníctvom prihlasovacieho online formulára na tomto webe. Formulár bude k dispozícii pre aktuálny ročník v predom oznámenom termíne. O presnom dátume spustenia prihlasovacieho formulára budeme záujemcov informovať prednostne prostredníctvom infomailu, ako aj na webe a v profile NTS na Facebooku.

Môžem sa prihlásiť emailom?

Nie. Prihlášky ani rezervácie prostredníctvom e-mailu nie sú akceptované.

Čo máme robiť, ak sa naše prihlásené družstvo nemôže z nejakého dôvodu zúčastniť NTS ?

Pre zrušenie účasti družstva je potrebné zaslať e-mail na adresu stihacka@hiking.sk obsahujúci mená a priezviská oboch členov družstva a všetky údaje obdržané po prihlásení sa prostredníctvom elektronického formulára.

Vrátenie zaplateného štartovného poplatku je možné iba za nasledovných podmienok (pri splnení bodov a) – c):
a) Družstvo bude mať v rámci registrácie uhradený dodatočný poplatok pre garanciu vrátenia štartovného poplatku
b) Oznámenie o zrušení účasti družstva bude zaslané výhradne prostredníctvom e-mailu na adresu stihacka@hiking.sk
c) Príčinou zrušenia účasti je:

1.) Zranenie alebo choroba znemožňujúca účasť dokladovaná doručeným lekárskym potvrdením najneskôr 7 dní po termíne konania pretekov alebo

2.)  Rodinná udalosť (ohlásenie neúčasti družstva najneskôr 21 dní pred dátumom pretekov)

Čo mám robiť, ak môj partner z prihláseného družstva náhle vypadne?

Pre zrušenie účasti jedného člena družstva v prípade, že je za neho k dispozícii náhrada pri zachovaní kategórie, je potrebné zaslať e-mail na adresu stihacka@hiking.sk obsahujúci mená a priezviská oboch členov družstva, meno a priezvisko odstupujúceho člena družstva, údaje povinné pre prihlásenie sa pre jeho náhradníka a všetky ostatné údaje obdržané po prihlásení sa prostredníctvom elektronického formulára. V takomto prípade organizátori nie sú povinní podieľať sa na vyrovnaní uhradenej časti štartovného poplatku medzi odstupujúcim členom družstva a jeho náhradníkom.

Prečo a ako je limitovaný počet účastníkov?

Povolený počet účastníkov NTS výchádza z aktuálneho dohovoru medzi organizátormi a ochranou prírody. Vzhľadom na súčasnú legislatívu je pre správu Národného parku Nízke Tatry z dôvodov ochrany prírody 100 osôb cez deň a 50 osôb v noci na hrebeni v rámci udelenej výnimky maximálny počet pre organizovanú akciu (viz. Návštevný poriadok NAPANT):

11. Miesta vyhradené pre organizovanie verejných turistických podujatí na území národného parku a jeho ochranného pásma

– všetky verejnosti prístupné turistické chodníky v prípade, že počet účastníkov podujatia nebude prevyšovať 50 osôb a podujatie bude minimálne 40 dní vopred písomne ohlásené vlastníkom (správcom, nájomcom) dotknutých pozemkov a Štátnej ochrane prírody SR, Správe Národného parku Nízke Tatry

Ako je to s cudzou pomocou – môžem mať kamarátov ako podporný team?

Všetky družstvá musia mať rovnaké podmienky, preto cudzia pomoc počas pretekov nie je povolená. Okrem občerstvenia poskytnutého organizátorom NTS je dovolené využitie služieb zariadení na trase (t.j. motoresty na Čertovici, Chata M.R. Štefánika, Kamenná chata pod Chopkom, útulňa Ďurková).

Je definovaný povinný výstroj?

Áno, pretekári budú môcť nastúpiť na štart iba po preukázaní sa kompletným povinným výstrojom. Každý ročník má povinný výstroj definovaný v propozíciach. Treba počítať s jeho kontrolou nielen pred štartom, ale aj počas pretekov.

Ako je to s priechodnosťou východnej časti hrebeňa?

Pozri článok na webe NTS.

Je celá trasa NTS vyznačená v teréne osobitným značením?

Jedným z predpokladov pre účasť na NTS je skúsenosť pohybu v horskom-vysokohorskom prostredí a znalosť trasy. Pre uľahčenie pohybu pretekárov však organizátori doplnia turistické značenie vlastným značením, a to na úsekoch Telgárt – Šumiac, Veľká Vápenica – Čertovica, odbočka k chate Ďurková (útulňa pod Chabencom) z hrebeňa a späť na hrebeň, úsek zostupu z Prašivej v lese, odbočka ku KS v Hiadeľskom sedle a úsek v lese medzi Kečkou a Poliankou (pred Donovalmi). Celá trasa je značená turistickým značením (červená značka s výnimkou modro značenej cyklotrasy z Telgártu do Šumiaca, modrej značky zo Šumiaca na Kráľovu hoľu, modro značenej odbočky na Chatu Ďurková pod Chabencom a zelenej späť na hrebeň).

Budú sa môcť dvojice počas pretekov spájať v prípade odstúpenia partnera/partnerky?

Odstúpenie jedného z členov družstva sa považuje za ukončenie účasti družstva na pretekoch. V prípade záujmu o pokračovanie na trase (t.j. vytvorenia novej dvojice dohodou dvoch členov už odstúpených družstiev) platia nasledujúce pravidlá:

  • Novovzniknuté dvojice nebudú klasifikované v celkovom poradí (t.j. pokračujú mimo pretekov).
  • Na Čertovici platí, že bez ohľadu na poradie, v akom na toto kontrolné stanovište dôjdu,  pokračujú ďalej družstvá v pôvodnom zložení až do naplnenia kvóty 25 družstiev. Iba v prípade nenaplnenia tejto kvóty bude novovzniknutým dvojiciam umožnené pokračovať aj ďalej.
  • V prípade vytvorenia takýchto novovzniknutých dvojíc na jednej z nasledovných kontrol (Chopok, Ďurková, Hiadeľské sedlo) im bude umožnené pokračovať v trase.

Z kontrolného stanovišťa na Čertovici pokračuje ďalej prvých 25 družstiev bez rozdelenia na kategórie?

Nie. Eliminačný systém na KS Čertovica je riešený tak, aby v každej z dvoch kategórii (mužské družstvá a zmiešané družstvá) bola rovnaká šanca na pokračovanie v pretekoch z KS Čertovica a tým aj na celkový úspech. Preto v každej z kategórii bude môcť z KS Čertovica pokračovať ďalej POLOVICA družstiev v takom vzájomnom pomere, aby súčet tvoril 25 družstiev, pre ktoré je udelená výnimka pre nočný pohyb v NP Nízke Tatry.

V prípade, že by sa v jednej, alebo druhej kategórii nenaplnil polovičný počet družstiev zo štartujúcich, bude umožnené v prípade ich záujmu pokračovať družstvám z opačnej kategórie podľa poradia ich príchodu na KS Čertovica, avšak už mimo hodnotenia pretekov (t.j. mimo súťaž).

Ak by sa ani týmto spôsobom nenaplnil na KS Čertovica počet 25 družstiev, bude umožnené pokračovať na trase “novovzniknutým družstvám”, t.j. družstvám, ktoré vznikli spojením členov odstúpených družstiev, kde jeden z dvojice nemôže pokračovať (samozrejme už mimo súťaž).

Bude možné sa na kontrolných stanovištiach zbaviť odpadkov?

V záujme ochrany nízkotatranskej prírody prosíme účastníkov, aby svoje odpadky neodhadzovali počas pretekov a nezbavovali sa ich mimo dole uvedených miest. Zbaviť sa prípadných odpadkov bude možné na kontrolnom stanovišti v sedle Priehyba, na kontrolnom stanovišti na Čertovici a v cieli na Donovaloch. Ďakujeme.