Propozície NTS a Dodatok pre NTS 2017

1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O NÍZKOTATRANSKEJ STÍHAČKE

1.1 Definícia pretekov Nízkotatranská stíhačka

Nízkotatranská stíhačka (ďalej len “NTS”) sú preteky dvojčlenných družstiev v kategórii “ultra-trail” so 100 km dlhou trasou vedúcou hlavným hrebeňom Nízkych Tatier väčšinou vo vysokohorskom teréne, ktoré prebiehajú bez pomoci iných osôb alebo podporných tímov.

1.2 Organizátori pretekov NTS

Organizátorom NTS je občianske združenie STS HIKING (IČO: 42072166, sídlo: Zvolenská ul. 13/26, 036 01 Martin, korešpondenčná adresa: HIKING.SK, Na Hrebienku 5, 811 02 Bratislava, e-mailová adresa: stihacka@hiking.sk).

1.3 Účasť na pretekoch NTS

!!! POZOR: PRIHLASOVACÍ SYSTÉM PRE NTS 2017 !!!

Právo prihlásiť sa na preteky NTS má každá osoba, ktorá najneskôr jeden deň pred dátumom konania pretekov dovŕši vek 18 rokov (pre podmienky účasti neplnoletej osoby pozri bod 1.4 / 1)) bez ohľadu na to, či je alebo nie je registrovaná v športovom alebo turistickom klube (platí pre plnoleté osoby, pre podmienky účasti neplnoletej osoby pozri bod 1.4 / 1)), bez ohľadu na pohlavie, národnosť a štátnu príslušnosť.

Každý účastník je povinný dôkladne zvážiť, či je dostatočne fyzicky, psychicky a materiálne spôsobilý absolvovať extrémne náročnú trasu pretekov NTS vo vysokohorskom prostredí (parametre trasy sú uvedené v bode 2.9).

Účastníci pretekov NTS budú pred štartom upozornení na to, že sa pohybujú v chránenom prírodnom prostredí a sú povinní dodržiavať príslušné legislatívne normy a ustanovenia Návštevného poriadku NAPANT.

1.4 Podmienky účasti na pretekoch NTS

!!! POZOR: PRIHLASOVACÍ SYSTÉM PRE NTS 2017 !!!

Účasť na pretekoch NTS je dobrovoľná a na vlastné nebezpečenstvo. Organizátori pretekov NTS nezodpovedajú za škody účastníkmi vzniknuté ani nimi spôsobené.

Organizátori pretekov NTS odporúčajú každému účastníkovi absolvovať pred pretekmi NTS individuálnu lekársku prehliadku.

Pretekov NTS sa môžu zúčastniť výhradne dvojčlenné družstvá (účasť jednotlivcov nie je možná), ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:

1) Najneskôr jeden deň pred dátumom konania pretekov dovŕšia obaja členovia družstva vek 18 rokov.

Na preteky NTS sa môže prihlásiť aj družstvo, kde jeden z členov družstva je plnoletý (min. vek 18 rokov dovŕšený minimálne jeden deň pred dátumom konania pretekov) a druhý člen toho istého družstva je neplnoletý (vek 15-17 rokov v dobe konania pretekov NTS). V takomto prípade je podmienkou pre účasť družstva na pretekoch NTS, že neplnoletý člen družstva uvedie v prihláške svoju klubovú príslušnosť (športový klub), štart družstva s neplnoletým členom družstva po prijatí prihlášky schvália organizátori pretekov NTS (organizátori pretekov NTS si vyhradzujú právo veta, t.j. zamietnutia účasti družstva s neplnoletým členom družstva na pretekoch), na miesto prezentácie sa dostaví rodič/zákonný zástupca neplnoletého člena družstva, ktorý v prítomnosti organizátora svojím podpisom prejaví súhlas so štartom neplnoletého člena družstva na pretekoch NTS vrátane akceptovania plnoletého člena družstva ako sprievodu pre neplnoletého člena družstva a následne organizátor svojím podpisom na tom iste mieste potvrdí štart družstva s neplnoletým členom družstva na pretekoch NTS.

2) Družstvo sa predpísaným spôsobom prihlási na podujatie a uhradí vopred stanovený účastnícky poplatok. Prihlasovanie na preteky NTS je regulované Prihlasovacím systémom na NTS definovaným pre aktuálny ročník pretekov.

3) Družstvo sa riadne zaregistruje v určenom čase na určenom mieste prezentácie účastníkov.

4) Družstvo bude mať úplný povinný výstroj požadovaný organizátorom akcie (pozri sekciu 2.6).

5) Každý účastník je povinný byť poistený pre termín konania pretekov NTS vhodným typom poistenia. Poistenie musí pokrývať náklady na zásah HZS na Slovensku a musí sa vzťahovať na organizované verejné športové a turistické podujatia. Vo výlukách z poistenia by nemali byť uvedené športové preteky alebo športová činnosť. Obidvaja členovia družstva musia ukázať svoj doklad o poistení (na ktorom je viditeľné, že sa vzťahuje na zásah HZS na Slovensku) počas prezentácie účastníkov NTS pred podujatím.

6) Obidvaja členovia družstva pri prezentácii vyjadria písomne (svojím podpisom) súhlas so záväzným Prehlásením účastníka Nízkotatranskej stíhačky s nasledovným znením (text uvedený kurzívou):

Prehlasujem, že som sa zoznámil s trasou a s pravidlami pretekov Nízkotatranská stíhačka (ďalej NTS), ktoré sa zaväzujem dodržiavať počas trvania týchto pretekov. Potvrdzujem, že som informovaný(á) o charaktere pretekov NTS, o bezpečnosti, priebehu pretekov NTS a ďalších podmienkach pretekov NTS.

Prehlasujem, že mi nie je známa žiadna prekážka v mojom zdravotnom stave, ktorá by mi bránila v účasti na pretekoch NTS, alebo ohrozila moju bezpečnosť počas trvania týchto pretekov.

Prehlasujem, že som vzal na vedomie odporúčanie organizátorov pretekov NTS absolvovať pred pretekmi NTS individuálnu lekársku prehliadku.

Potvrdzujem, že sa zúčastňujem na pretekoch NTS z vlastnej vôle a na vlastné nebezpečenstvo a som si vedomý(á) dôsledkov spojených so svojou účasťou na pretekoch NTS. Akceptujem, že organizátori pretekov NTS nenesú zodpovednosť za prípadné zranenie mojej osoby vzniknuté počas trvania týchto pretekov. Som si vedomý(á), že nie som oprávnený(á) požadovať od organizátorov pretekov NTS finančnú náhradu alebo uplatňovať iné nároky v prípade zranenia vzniknutého mojej osobe počas trvania týchto pretekov.

Akceptujem, že organizátori pretekov NTS nenesú zodpovednosť za akúkoľvek škodu mnou spôsobenú počas trvania týchto pretekov tretím osobám na zdraví alebo na majetku.

Som si vedomý(á) toho, že organizátorom pretekov NTS nebolo uzatvorené žiadne osobitné poistenie pre náhradu škody, ktorá by mohla účastníkovi vzniknúť v súvislosti s účasťou na pretekoch NTS.

Som si vedomý(á) toho, že organizátor pretekov NTS si vyhradzuje právo zmeny trasy a programu týchto pretekov, ako aj prerušenia, predčasného ukončenia alebo zrušenia týchto pretekov (a to predovšetkým za účelom zaistenia bezpečnosti všetkých účastníkov pretekov NTS). V prípade takejto zmeny nevzniká nárok na vrátenie štartovného poplatku ani jeho časti účastníkom.

Som si vedomý(á) toho, že organizátori pretekov NTS zodpovedajú za povolenie pre využitie miesta určeného k usporiadaniu pretekov NTS (predovšetkým ide o miesto štartu, miesto cieľa, trasy pretekov NTS), avšak nenesú zodpovednosť ani neposkytujú záruku za stav trasy pretekov NTS alebo podmienky konania pretekov NTS dané napríklad počasím alebo inými nepredvídateľnými okolnosťami.

Zaväzujem sa dodržiavať všetky pokyny organizátorov pretekov NTS počas trvania týchto pretekov.

Som si vedomý(á) toho, že počas pretekov NTS sa budem pohybovať v chránenom prírodnom prostredí a som povinný(á) dodržiavať príslušné legislatívne normy a ustanovenia Návštevného poriadku NAPANT.

Súhlasím, aby moja účasť na pretekoch NTS bola zaznamenaná v audiovizuálnej forme organizátormi pretekov NTS alebo osobou organizátormi splnomocnenou, pričom súhlasím, aby záznamy alebo fotografie vytvorené pred, počas a po skončení pretekov NTS na mieste ich konania boli použité organizátormi pretekov NTS alebo nimi určenou osobou na účel prezentácie pretekov NTS, a to bez nároku účastníka na odmenu.

Meno účastníka:

Dátum narodenia účastníka:

Podpis účastníka:

7) Organizátori pretekov NTS majú právo neumožniť štart na pretekoch NTS osobe pod vplyvom alkoholu alebo psychotropných látok.

1.5 Počet účastníkov pretekov NTS

Z dôvodov súvisiacich s ochranou prírody je počet účastníkov pretekov NTS limitovaný na 100 osôb (50 družstiev) v úseku Telgárt – Čertovica, pričom pokračovať z Čertovice do cieľa môže nenajvýš 38 družstiev. Eliminačný systém, viď bod 2.14.5.

2. PROPOZÍCIE NTS

2.1 Dátum konania pretekov NTS

NTS sa koná tretí víkend v júli (pozri Dodatok k Propozíciám NTS).

2.2 Kategórie

Kategória A: Družstvo, ktorého členmi sú dvaja muži

Kategória B: Družstvo, ktorého členom je muž a žena, alebo dve ženy

2.3 Registrácia na preteky NTS

!!! POZOR: PRIHLASOVACÍ SYSTÉM PRE NTS 2017 !!!

Podmienkou úspešnej registrácie družstva na preteky NTS je:

1) Prihlásiť sa prostredníctvom elektronického formulára určeného pre skupinu 1, odkaz pre ktorý dostanú osoby s nárokom na prihlásenie v rámci skupiny 1 prostredníctvom e-mailu (skupina 1) alebo elektronického formulára zverejneného na webovej stránke stihacka.hiking.sk (skupina 2 a 3) s uvedením všetkých požadovaných údajov.

2) Uhradiť štartovný poplatok spôsobom a v termíne, o ktorom budú účastníci informovaní po prihlásení sa prostredníctvom e-mailu (skupina 1) alebo elektronického formulára na webovej stránke stihacka.hiking.sk (skupina 2 a 3). Registrácia je platná až so zaplatením štartovného poplatku (v zozname prihlásených družstiev je príslušné pole v tabuľke označené zelenou farbou).

3) Preukázať zdravotnú spôsobilosť platným potvrdením o zdravotnom stave (ďalej PZS). Pre tieto účely sa používa formulár o.z. Slovak Ultra Trail a jeho platnosť sa riadi pravidlami tohto združenia. Účastník je povinný ho predložiť najneskôr 7 dní pred prezentáciou prostredníctvom emailu na adresu stihacka@hiking.sk. Organizátor môže určiť v konkrétnych prípadoch aj iný spôsob doručenia.

2.4 Účastnícky poplatok pre preteky NTS

Výšku účastníckeho poplatku (štartovného) pre preteky NTS určí organizátor NTS, informácia bude zverejnená najneskôr v deň začiatku registrácie na NTS (pozri Dodatok k Propozíciám NTS).

Pre úspešnú registráciu je potrebné štartovný poplatok uhradiť spôsobom a v termíne, o ktorom budú účastníci informovaní po prihlásení sa prostredníctvom elektronického formulára určeného pre skupinu 1, odkaz pre ktorý dostanú osoby s nárokom na prihlásenie v rámci skupiny 1 prostredníctvom e-mailu (skupina 1) alebo elektronického formulára zverejneného na webovej stránke stihacka.hiking.sk (skupina 2 a 3).

Lehota pre zaplatenie štartovného poplatku je presne 14 dní od odoslania potvrdenia o prihlásení na preteky NTS prostredníctvom automatického e-mailu.

V prípade prerušenia alebo zrušenia pretekov NTS zapríčinených vyššou mocou (a to predovšetkým za účelom zaistenia bezpečnosti všetkých účastníkov pretekov NTS) sa uhradený štartovný poplatok nevracia.

2.5 Zrušenie účasti družstva a člena družstva na pretekoch NTS

Pre zrušenie účasti družstva na pretekoch NTS je potrebné zaslať e-mail na adresu stihacka@hiking.sk. E-mail musí obsahovať mená a priezviská oboch členov družstva a všetky údaje prijaté v automatickej odpovedi po prihlásení sa prostredníctvom e-mailu (skupina 1) alebo elektronického formulára zverejneného na webovej stránke stihacka.hiking.sk (skupina 2 a 3).

Vrátenie zaplateného štartovného poplatku je možné iba pri splnení bodov 1), 2) a 3) a) alebo b):

1) Družstvo bude mať v rámci registrácie uhradený dodatočný poplatok pre garanciu vrátenia štartovného poplatku.

2) Oznámenie o zrušení účasti družstva na pretekoch NTS bude zaslané výhradne prostredníctvom e-mailu na adresu stihacka@hiking.sk.

3) Príčinou zrušenia účasti na pretekoch NTS je:

a) Zranenie alebo choroba znemožňujúca účasť, ktorá je dokladovaná lekárskym potvrdením doručeným organizátorom pretekov NTS najneskôr 7 dní po termíne konania týchto pretekov.

alebo

b) Rodinná udalosť (s ohlásením neúčasti družstva na pretekoch NTS najneskôr 21 dní pred dátumom konania týchto pretekov)

Štartovný poplatok bude vrátený najneskôr do 7 dní po termíne konania týchto pretekov, na účet, ktorý organizátorovi družstvo zašle (formát IBAN). Vracia sa iba základný štartovný poplatok, t.j. nevzťahuje sa na samotnú garanciu a príplatky (napr. ubytovanie, prevoz auta a pod.).

Pre zrušenie účasti jedného člena družstva v prípade, že je za neho k dispozícii náhrada, je potrebné zaslať e-mail na adresu stihacka@hiking.sk obsahujúci mená a priezviská oboch členov družstva, meno a priezvisko odstupujúceho člena družstva, povinné registračné údaje pre jeho náhradníka a všetky ostatné údaje prijaté v automatickej odpovedi po prihlásení sa prostredníctvom e-mailu (skupina 1) alebo elektronického formulára na webovej stránke stihacka.hiking.sk (skupina 2 a 3). V takomto prípade organizátori nie sú povinní podieľať sa na vyrovnaní uhradenej časti štartovného poplatku medzi odstupujúcim členom družstva a jeho náhradníkom.

2.6 Povinný výstroj vyžadovaný na pretekoch NTS

Každé zúčastnené družstvo je povinné mať pri sebe počas celej účasti na pretekoch NTS organizátormi predpísaný povinný výstroj, ktorý obsahuje:

1) Mapy obidvoch častí Nízkych Tatier: Kráľovohoľskej a Ďumbierskej (jednu sadu na družstvo)

2) GPS: Jeden prístroj na družstvo (nie v mobilnom telefóne so SIM kartou, ktorej tel. číslo bolo nahlásené pri registrácii družstva ako kontakt na jedného z členov družstva)

3) Lekárničku: Jednu na družstvo s minimálnym obsahom 2 ks elastický obväz, 2 ks obväz obyčajný gázový, 1 ks rýchloobväz (leukoplast), 2 ks dezinfekcia, 2 ks izotermická fólia

4) Píšťalku: Každý účastník

5) Čelovú lampu: Každý účastník

6) Mobilný telefón: Každý účastník. Mobilný telefón musí obsahovať SIM kartu, ktorej tel. číslo bolo uvedené v prihlasovacom formulári. Mobilný telefón musí byť pred štartom plne nabitý. Počas celej účasti na pretekoch NTS musí mať družstvo zapnutý vždy minimálne jeden mobilný telefón.

7) Bundu s vodeodolnou a priedušnou membránou a s kapucňou: Každý účastník

8) Fľaše, resp. vodný vak s obsahom minimálne 1 L: Každý účastník

9) Vlastný pohár, hrnček alebo fľaša so širokým hrdlom (bidon) s objemom minimálne 1,5 dl (fľaše s úzkym hrdlom alebo s viečkom nie sú akceptované): Každý účastník

10) Doklad totožnosti (občiansky preukaz): Každý účastník

11) Štartovné číslo umiestnené viditeľne na prednej časti tela počas celého trvania pretekov (štartovné číslo poskytne organizátor pretekov NTS): Každý účastník

Kontrola povinného výstroja môže byť vykonaná tesne pred štartom aj počas pretekov NTS na ktoromkoľvek mieste trasy organizátorom alebo ním povereným dobrovoľníkom. V prípade zistenia chýbajúceho povinného výstroja počas trvania pretekov bude družstvo penalizované +3 hodiny za prvú chýbajúcu vec, ak chýba viac bude družstvo diskvalifikované (toto pravidlo sa nevzťahuje na súčasti lekárničky použité počas trvania pretekov a vlastný pohár). Za chýbajúci vlastný pohár sa uplatňuje penalizácia +1 hodina.

V prípade zistenia chýbajúceho povinného výstroja počas prezentácie účastníkov v Telgárte nebude družstvu povolený štart (ak pred štartom dôjde k doplneniu chýbajúcej položky povinného výstroja, účastník je povinný ukázať ju organizátorovi).

2.7 Prezentácia účastníkov na pretekoch NTS

Miesto: Telgárt

Dátum a čas: Piatok pred dňom štartu vo večerných hodinách (pozri Dodatok k Propozíciám NTS)

2.8 Stretnutie účastníkov pred štartom pretekov NTS

Miesto: Telgárt

Dátum a čas: Sobota pol hodinu pred štartom (pozri Dodatok k Propozíciám NTS)

2.9 Trasa pretekov NTS

Z geografického hľadiska je trasa pretekov NTS vedená hlavným hrebeňom pohoria Nízke Tatry. Počiatočným bodom je obec Telgárt. Cieľovým bodom je obec Donovaly.

Trasa NTS vedie po modro značenej cyklotrase č. 2554 do obce Šumiac, z obce Šumiac po účelovej komunikácii na Kráľovu hoľu (nie po modro značenom turistickom chodníku) a ďalej po červeno značenom turistickom chodníku (s výnimkou zeleno značenej odbočky zo sedla Ďurkovej k útulni Ďurková pod Chabencom) do cieľa na Donovaloch. Celková dĺžka trasy NTS je 109 km, celkové stúpanie je 5764 m, celkové klesanie je 5669 m (parametre trasy sú momentálne orientačné, prebieha certifikácia ITRA).

2.10 Miesto a čas štartu pretekov NTS

Miesto: Telgárt (pozri Dodatok k Propozíciám NTS)

Čas: Sobota o 05.30 hod. (hromadný štart)

2.11 Kontrolné stanovištia (KS) pretekov NTS a ich časové limity

KS1 Šumiac, námestie: bez časového limitu

KS2 Kráľova hoľa, vrchol: do 09.15 hod.

KS3 Sedlo Priehyba: do 12.15 hod.

KS4 Sedlo za Lenivou: bez časového limitu

KS5 Čertovica, motorest Čertovica: do 17.15 hod.

KS6 Chata M.R.Štefánika pod Ďumbierom: do 19.45 hod.

KS7 Kamenná chata pod Chopkom: do 21.45 hod.

KS8 Útulňa Ďurková pod Chabencom: do 01.30 hod.

KS9 Hiadeľské sedlo, prístrešok: do 05.30 hod.

2.12 Cieľ pretekov NTS (trasa NTS)

Miesto: Donovaly (pozri Dodatok k Propozíciám NTS)

Časový limit pre dosiahnutie cieľa NTS: Nedeľa, v rámci určeného časového limitu pre absolvovanie celej trasy NTS (pozri bod 2.13)

2.13 Časový limit pre absolvovanie pretekov NTS (trasa NTS)

27 hodín od štartu pretekov NTS

2.14 Pravidlá pretekov NTS

1) Účastníci pretekov NTS musia byť prítomní počas prezentácie účastníkov, ktorá sa koná deň pred štartom. Počas prezentácie je všetkým účastníkom skontrolovaný povinný výstroj a účastníkom je odovzdaný ID náramok a štartovný balíček (prípadne dôležité pokyny).

2) Preteky NTS úspešne dokončí družstvo, ktorého obaja členovia absolvujú celú stanovenú trasu v rámci predpísaných pravidiel v určenom časovom limite a prejde všetkými kontrolnými stanovišťami v rámci ich časových limitov.

3) Členovia družstva postupujú na trase pretekov spolu (t.j. tak, aby medzi nimi nevznikal rozostup). Obidvaja členovia družstva musia prejsť cez všetky kontrolné stanovištia s maximálnym rozostupom 1 minúty medzi členmi družstva.

4) Čas príchodu družstva na kontrolné stanovište sa počíta až pri prítomnosti obidvoch členov družstva na tomto kontrolnom stanovišti. Výsledný čas absolvovania trasy pretekov sa počíta po príchode obidvoch členov družstva do cieľa pretekov. V prípade použitia prostriedkov elektronickej časomiery na kontrolnom stanovišti alebo v cieli je dovolené zaznamenať čas príchodu prostredníctvom prostriedkov elektronickej časomiery až v prítomnosti obidvoch členov družstva na kontrolnom stanovišti, alebo v cieli.

5) Z kontrolného stanovišťa (KS5) na Čertovici v pretekoch na trase NTS (s cieľom na Donovaloch) pokračujú v každej z oboch kategórii pretekov družstvá, ktoré prišli na KS5 Čertovica pred naplnením limitov určených pre jednotlivé kategórie, ktoré v súčte tvoria počet 38 družstiev (t.j. 76 účastníkov) s udelenou výnimkou pre nočný pohyb v NP Nízke Tatry. Konkrétne počty postupujúcich družstiev v jednotlivých kategóriách budú určené po dokončení prezentácie v Telgárte, kedy budú známe počty štartujúcich družstiev v jednotlivých kategóriách. Eliminačný systém na KS5 Čertovica je riešený takým spôsobom, aby v každej z kategórii bola rovnaká šanca na pokračovanie v pretekoch z KS5 Čertovica do cieľa na Donovaloch, a tým aj na celkový úspech.

V prípade, že družstvo, ktoré príde na KS5 Čertovica na postupovom mieste, chce dobrovoľne na KS5 Čertovica ukončiť svoju účasť v pretekoch (odstúpiť z pretekov), je povinné to oznámiť organizátorovi na KS5 Čertovica v priebehu 5 minút od príchodu na KS5, aby sa tak zamedzilo zdržiavaniu ďalšieho družstva v rámci tej istej kategórie, ktorému bude umožnené pokračovať v pretekoch.

6) Družstvo, ktoré nesplní časový limit na niektorom z kontrolných stanovíšť, bude automaticky vyradené z pretekov a následne sú jeho členovia povinní sa správať v súlade s návštevným poriadkom NAPANT (predovšetkým sa vyvarovať postupu v noci). Preto pri predčasnom ukončení účasti v prípade blížiaceho sa súmraku v prvej časti trasy (t.j. pred Čertovicou) je nutné ešte pred zotmením zísť do niektorej z obcí alebo ostať na útulni Ramža. V druhej polovici trasy (t.j. za Čertovicou) sú účastníci v prípade predčasného ukončenia účasti alebo nesplnenia niektorého z časových limitov povinní ostať na niektorej chate alebo v turistickej útulni Ďurková pod Chabencom.

7) Účastníci sú v prípade predčasného ukončenia účasti v pretekoch NTS mimo kontrolných stanovíšť povinní čo najskôr o tom informovať organizátorov podujatia prostredníctvom mobilného telefónu na určené tel. číslo (volanie alebo SMS – informácia o čísle družstva, príčine ukončenia účasti, v prípade zdravotných problémov bližšie informácie).

8) Každý účastník má počas pretekov NTS možnosť využiť občerstvovacie stanice prevádzkované organizátorom pretekov NTS. Nie je dovolené využívať cudziu pomoc na prevoz výstroja, nápojov čí potravín (s výnimkou možnosti prevozu vecí poskytnutej organizátorom NTS, ktorá sa vzťahuje iba na predmety, ktoré nebudú využité počas trvania pretekov NTS). Využitie služieb zariadení na trase (t.j. motoresty na Čertovici, Chata M.R. Štefánika, Kamenná chata pod Chopkom, útulňa Ďurková) je účastníkom pretekov NTS dovolené.

9) Nosenie výstroja účastníka pretekov NTS inou osobou, ktorá nie je účastníkom pretekov NTS, je striktne zakázané. Porušenie tohoto pravidla má za následok diskvalifikáciu (DSQ).

10) Účastník pretekov NTS je povinný poskytnúť prvú pomoc v prípade zranenia alebo zdravotného stavu vyžadujúceho prvú pomoc u iného účastníka týchto pretekov, resp. pomoc v núdzi inému účastníkovi týchto pretekov.

11) V prípade zistenia okolností, ktoré by ohrozovali život, alebo zdravie účastníkov na trase pretekov NTS, je účastník túto skutočnosť povinný bezodkladne oznámiť organizátorovi pretekov NTS.

12) V záujme ochrany zdravia účastníkov majú prítomní zdravotníci v prípade zdravotných komplikácií, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť, zdravie alebo život účastníka pretekov NTS, právo rozhodnúť o ukončení jeho účasti na pretekoch NTS (alebo o jej prerušení na nevyhnutný čas). V takomto prípade je účastník povinný podriadiť sa tomuto rozhodnutiu. Organizátori pretekov NTS majú právo zastaviť účastníka, ktorý bude javiť známky prílišného vyčerpania a bude hroziť zásadné ohrozenie jeho bezpečnosti alebo zdravia.

13) Každý účastník podujatia si musí byť vedomý, že sa bude pohybovať v prostredí NAPANT je povinný dodržiavať legislatívu SR, menovite Zákon č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny.

14) Účastníci nesmú odhadzovať odpadky mimo organizátormi obsadené kontrolné stanovištia alebo verejné odpadové nádoby či kontajnery. Porušenie tohto pravidla je penalizované pridaním 1 hodiny k celkovému času.

15) Nesprávne umiestnené štartovné číslo (štartovné číslo nie je viditeľné, je umiestnené na zadnej časti tela alebo na batohu) je penalizované pridaním 15 minút k celkovému času.

16) Úmyselné porušovanie trasy pretekov NTS, skracovanie trasy a akékoľvek iné spôsoby podvádzania majú za následok diskvalifikáciu družstva (DSQ) a zároveň aj dištanc členov takto diskvalifikovaného družstva zo všetkých ďalších ročníkov pretekov NTS.

17) Odmietnutie pomoci inému účastníkovi podujatia v prípade núdze, fyzická či slovná inzultácia alebo ohrozovanie organizátorov a dobrovoľníkov, odmietnutie kontroly povinnej výbavy, chýbajúca položka povinnej výbavy (s výnimkou súčasti lekárničky použitých počas trvania pretekov) má za následok diskvalifikáciu družstva (DSQ). Výnimkou z tohoto pravidla je chýbajúci vlastný pohár, hrnček alebo fľaša so širokým hrdlom (bidon) s objemom minimálne 1,5 dl, ktorý je penalizovaný pridaním 1 hodiny k celkovému času.

18) Penalizácia alebo diskvalifikácia bude uplatnená v mieste, kde bolo zistené porušenie pravidiel, resp. na ďalšom kontrolnom stanovišti, ak družstvo, ktoré pravidlá porušilo, kontrolné stanovište opustilo pred uplatnením penalizácie alebo diskvalifikácie. Penalizáciu alebo diskvalifikáciu vykoná organizátor podujatia alebo ním poverený dobrovoľník na kontrolnom stanovišti po telefonickej konzultácii s organizátorom podujatia.

19) Protest proti možným problémom v organizácii alebo priebehu podujatia je možné podať v cieli najneskôr do 1 hodiny po skončení celkového časového limitu podujatia. Protest podávajú účastníci pretekov NTS osobne u organizátora pretekov NTS. Podmienkou podania protestu je uhradenie kaucie 20 EUR. V prípade uznania protestu organizátorom pretekov NTS bude kaucia 20 EUR vrátená účastníkovi, v prípade neuznania protestu kaucia prepadá v prospech organizátora pretekov NTS.

20) Organizátor pretekov NTS si vyhradzuje právo zmeny trasy, časových limitov (pre kontrolné stanovištia alebo cieľ) a programu týchto pretekov, ako aj prerušenia, predčasného ukončenia alebo zrušenia týchto pretekov (napr. v prípade nepredvídateľných udalostí, ako je napríklad silná búrková činnosť, víchrica, prudká zmena počasia, veterný polom, útok šelmy a podobne), a to predovšetkým za účelom zaistenia bezpečnosti všetkých účastníkov pretekov NTS. V takomto prípade budú účastníci informovaní na kontrolných stanovištiach, resp. prostredníctvom SMS. V prípade takejto zmeny nevzniká nárok na vrátenie štartovného poplatku ani jeho časti účastníkom.

DODATOK PRE NTS 2017:

Dodatok k propozíciám obsahuje informácie pre konkrétny (aktuálny) ročník pretekov NTS.

Dátum konania

15. – 16. júl 2017 (sobota – nedeľa)

Štartovný poplatok

110 EUR / 1 družstvo

Dodatočný poplatok pre garanciu vrátenia štartovného poplatku

35 EUR / 1 družstvo

Prezentácia účastníkov

Miesto: Telgárt, budova základnej školy

Dátum a čas: Piatok 14. júla 2017 od 18.00 do 22.00 hod.

Stretnutie účastníkov pred štartom

Miesto: Obec Telgárt, areál základnej školy

Dátum a čas: Sobota 15. júla 2017 o 05.00 hod.

Miesto a čas štartu

Miesto: Obec Telgárt, križovatka ulíc pod kostolom (spoločný presun na miesto štartu od základnej školy)

Čas: Sobota 15. júla 2017 o 05.30 hod. (hromadný štart)

Cieľ pretekov

Miesto: Donovaly (Koliba DAMi’sport Donovaly)

Limit: Nedeľa 16. júla 2017 do 08.30 hod.

Organizátor NTS zabezpečí prevoz družstiev, ktoré ukončia trasu NTS na Čertovici (eliminačný systém resp. odstúpenie z pretekov NTS) do cieľa NTS na Donovaloch. Využitie tejto služby nie je pre účastníkov pretekov NTS povinné.

Slávnostné vyhlásenie víťazov

Slávnostné vyhlásenie víťazov pretekov NTS prebehne na Donovaloch (v priestore cieľa NTS) v nedeľu 16. júla 2017 o 09.00 hod.

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu (aktualizáciu) Propozícií NTS a Dodatku, o čom bude prihlásených účastníkov včas informovať prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresy uvedené pri registrácii.